หน้าแรก  **แนะนำ ใบสมัครงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีโอกาสได้งานที่ท่านต้องการมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านระบุข้อมูลของท่านโดยละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้
 

ใบสมัครงาน
*กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน *
 2. ระบุหมวดหมู่สาขาอาชีพของท่าน (Job Category)
   
 ตำแหน่งที่สนใจ
 
(Position) 

เช่น พนักงานขาย,การตลาด,Marketing เป็นต้น
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
หากกำลังศึกษาอยู่ให้ระบุระดับที่กำลังศึกษา
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
บาทขึ้นไป (฿ or above) 
 ให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสืบค้น
 ใบสมัครงานของท่านได้
 หรือไม่

 
(Allow your Resume
 searchable ?)
สืบค้นได้ (Yes)สืบค้นไม่ได้ (No)
 
 3. ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Your Name)
 เลขที่อยู่
 
(Address)
 ตำบล
 
(District)
 อำเภอ
 
(City)
 ภาค
 
(Regional)
 จังหวัด
 
(Province)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
 โทรศัพท์มือถือ
 
(Mobile tel. no)
 เครือข่าย  รหัส  หมายเลข
 E-Mail
 
 4. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
 เพศ
 
(Gender)
 สถานะสมรส
  
(Marital Status)
 ส่วนสูง
 
(Height)
ซม.
 น้ำหนัก
 
(Weight)
กก.
 สัญชาติ
 
(Nationality)
 ศาสนา
 
(Religion)
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
   
 5. ประวัติการศึกษาสูงสุด 2 อันดับเริ่มจากล่าสุดก่อน (Education Background)
 5.1  
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
 สาขาวิชา
 (Branch)
 ปัจจุบัน
 (Currently)
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ (Studying on year)
สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อปีการศึกษา
 (Graduated since)
 เกรดเฉลี่ย (GPA.)
   
 5.2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
 สาขาวิชา
 
(Branch)
 เกรดเฉลี่ย (GPA.)
   
 6. ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน (Experience)
 มีประสบการณ์รวมทั้งสิ้น
 
(Total Experiences)
ปี  (Years)
 6.1  
 เริ่มจาก
 
(From)
ถึง (To)
 บริษัท
 (Company)
 ที่อยู่บริษัท
 (Company Address)
 ตำแหน่ง
 (Position)
 เงินเดือน
 (Salary)
บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
   
 6.2  
 เริ่มจาก
 
(From)
ถึง (To)
 บริษัท
 (Company)
 ที่อยู่บริษัท
 (Company Address)
 ตำแหน่ง
 (Position)
 เงินเดือน
 (Salary)
บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
   
 6.3  
 เริ่มจาก
 
(From)
ถึง (To)
 บริษัท
 (Company)
 ที่อยู่บริษัท
 (Company Address)
 ตำแหน่ง
 (Position)
 เงินเดือน
 (Salary)
บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
   
 7. ประวัติการฝึกอบรม (Training)
 7.1  
 ระยะเวลา
 
(Period)
ถึง (To)
 สถาบันอบรม
 (Institute)
 หลักสูตร
 (Course)
   
 7.2  
 ระยะเวลา
 
(Period)
ถึง (To)
 สถาบันอบรม
 (Institute)
 หลักสูตร
 (Course)
   
 7.3  
 ระยะเวลา
 
(Period)
ถึง (To)
 สถาบันอบรม
 (Institute)
 หลักสูตร
 (Course)
   
 8. ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications & Skills)
ภาษา (Language Skills) พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
 อังกฤษ (English) ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) คำ/นาที  อังกฤษ (English) คำ/นาที   (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 (Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)